הצהרת פרטיות

שימוש במידע ובשירותים

המידע (כולל, ללא הגבלה, ייעוץ והמלצות) והשירותים באתר נועדו לשמש כעזר חינוכי כללי בלבד. הם אינם מיועדים לשמש כייעוץ רפואי או ייעוץ בריאותי לאף בעיה אינדיבידואלית, או כתחליף לייעוץ רפואי או כל ייעוץ או שירותים מקצועיים אחרים הניתנים על ידי ספק מאושר לטיפול בריאותי המכיר את הפרטים הייחודיים שלך. התייעץ תמיד עם רופאך או עם ספק מאושר אחר לטיפול בריאותי בנוגע לכל שאלה שיש לך אודות מצב רפואי, בטרם תתחיל בטיפולים חדשים. שום דבר באתר זה אינו אמור להיות מנוצל לאבחנה רפואית או לטיפול רפואי. המידע והשירותים מסופקים בהבנה שהן “בוני עולם” והן ספקי המידע שלו או משתמשיו אינם עוסקים בהענקת שירותים או ייעוץ חוקיים, רפואיים, שירותי ייעוץ או כל שירות או ייעוץ מקצועי אחר, ולא תהיה להם התחייבות כלשהי בהקשר לאתר זה. שימושך באתר זה כפוף לכתבי הויתור החוקיים והערעורים העשויים להופיע במהלך האתר. “בוני עולם” ונציגיו אינם לוקחים אחריות על אף תוצאה הקשורה במישרין או בעקיפין לכל פעולה או הימנעות מפעולה בה אתה עשוי לנקוט תוך התבססות על המידע, השירותים או החומר הנוסף באתר זה. על אף ש”בוני עולם” עושה מאמצים לדאוג לכך שהמידע באתר יהיה מדויק, מושלם ועדכני, “בוני עולם” וספקי המידע שלו אינם יכולים להיות ולא יהיו אחראיים לכל נזק או אבדן בהקשר לדיוק המידע, למושלמותו או לגדרי הזמן שלו.

מידע אישי

אנו ב”בוני עולם” מכירים בזכותך לפרטיות, ואנו מתחייבים לשמירת פרטיותך. אנו משתמשים במידע הנאגר באתרנו כדי לספק לך חוויה טובה יותר. לא נתן, נמכור, נשכיר או נלווה כל מידע אישי הניתן לזיהוי לאף צד שלישי, אלא אם כן נקבל את הסכמתך, אם הבקשה תגיע מצידך או אם החוק מחייב אותנו לעשות זאת. ייתכן שנבחר להציע לך כתבי עת, סקרים או מידע אחר דרך הדואר האלקטרוני, וייתכן שנעביר את כתובת הדוא”ל שלך ואת שמך לשירות(ים) חיצוני(ים) המנהלים תהליך זה עבורנו. גורמים אלו לא ימכרו או יפיצו את פרטיך לאף גורם אחר. תמיד תהיה לך האפשרות לבטל את המנוי שלך לשירותים אלו. הוראות לביטול המנוי ייכללו בכל הודעה. ייתכן שנשתף שותפים וצדדים שלישיים אחרים מסוימים במידע בלתי-אישי, סיכומי או מצורף אודות לקוחות.

תנאי שימוש

אנא קרא הסכם זה בזהירות בטרם תיגש לאתר זה ותשתמש בו. בגישתך או בשימושך באתר, אתה נותן את הסכמתך להיות כפוף להסכם זה. המידע והשירותים באתר זה מסופקים על ידי “בוני עולם” וספקי המידע שלו, בכפוף להסכמתך לתאנים הכתובים מטה.

קישורים לאתרים אחרים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים אך ורק לנוחיותם של המשתמשים. “בוני עולם” אינו מאשר את האתרים הללו או את המידע, החומרים, המוצרים או השירותים הכלולים בהם או הניתנים להשגה דרך האתרים. גישתך לאתרים אלו והשימוש בהם, כולל מידע, חומרים מוצרים ושירותים הכלולים בהם, הינם באחריותך בלבד.

כתב ויתור חוקי על אחריות

“בוני עולם” וספקי המידע שלו מוותרים על כל החייבות מובעת או מרומזת שהיא בנוגע למידע, לשירותים ולחומרים הכלולים באתר זה, כולל, ללא הגבלה, התחייבויות מרומזות של מסחריות, כושר למטרה מסוימת ואי-הפרה. כל מידע, שירותים וחומרים כגון אלו מסופקים “כמות שהם” ו”כפי זמינותם”, ללא התחייבות מכל סוג שהיא.

הגבלת אחריות

באף מקרה לא יהיו “בוני עולם” או ספקי המידע שלו אחראיים לכל נזקים מיוחדים, עקיפים, מענישים, מקריים, מופתיים או משמעותיים, או נזקים כלשהם הנובעים מאבדן שימוש, עסק, מידע או רווחים, משפט וכדומה, בין אם הם מבוססים על הפרת חוזה, אי צדק (כולל רשלנות), התחייבות למוצר או גורם אחר, אף אם נינה אזהרה שנזקים אלו עלולים לחול. אתה מודה ומסכים לכך שההגבלות הערוכות לעיל הן מרכיבים יסודיים של הסכם זה, ושלא היו מספקים לך את האתר בהעדר הגבלות אלו. חוקי מדינה אחדים עשויים לחול בדבר הגבלת אחריות.

זכויות קנייניות

כל החומרים באתר זה (בנוסף לארגון האתר ומבנהו) שייכים ל”בוני עולם” או לספקי המידע שלו תחת זכויות יוצרים. תוכל להתחבר לחומרים אלו, להוריד אותם או להדפיסם לשימושך האישי והבלתי עסקי בלבד. ללא אישור מראש בכתב של “בוני עולם” או ספקי המידע שלו, לא תוכל להעתיק, להפיץ או להעביר כל חומר באתר זה, בחלקו או בשלמותו.

שינויים לאתר

“בוני עולם” או ספקי המידע שלו עשויים לבצע שיפורים או שינויים במידע, בשירותים, במוצרים או בחומרים האחרים באתר זה, או לסגור את האתר, בכל עת ללא הודעה מראש. “בוני עולם” עשוי לשנות הסכם זה בכל עת, והשינויים יהיו תקפים מייד לאחר פרסום ההסכם המתוקן. אי לכך, אתה מסכים לעבור על ההסכם לעיתים מזומנות, והמשך גישתך לאתר או שימושך בו ייחשב כקבלת ההסכם המתוקן.

שונות

הסכם זה ויישוב כל מחלוקת בנוגע להסכם זה או לאתר ינוהלו ויובהרו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, מבלי להוציא לפועל כל קונפליקט עקרונות לחוק. במקרה ש”בוני עולם” לא יעמוד על ביצוע מחמיר של סעיף כלשהו בהסכם זה, לא ייחשב הדבר לויתור על כל סעיף או זכות.